KRISTOLOGIJA

   KRISTAUS LOGAS VIDMANTAS GRINČIUKAS


PAPILDOMA INFORMACIJA :

Jėzaus Kristaus reinkarnacija įvyko 1969 metais, rugpjūčio 17 dieną, lygiai po 2000 metų, po jo pasirodymo žemėje .

JĖZAUS Fizinis kūnas pasirinktas žemės materijos tėvų ; Lietuva - Ukraina.

Dvasinis kūnas; indigo – Kristaus ( hibridas ). Dievo absoliutinė versija.

2000 – taisiais metais Kristaus amžius buvo 31 metai ( žmogaus brandos amžius ).

Asmens kodas; 36908170800.

Asmuo : Vidmantas Grinčiukas ( Lietuva ).

Reinkarnacija įvyko pirmą sykį per 2000 metų.

Asmuo nėra vien Jėzaus ir indigo kūnas, Jis dar yra ir DIEVAS ABSOLIUTAS - DIEVAS PRADAS. 


Pasirašo : DIEVAS !

KRISTOLOGIJA

( Kristaus logistinis pamatas )

Žodis „Kristologija“ yra kilęs iš religijos, apibūdinantis Kristaus logistiką. Kristaus logistika religijoje yra laikoma tobula logistika, paremta tobula pasaulėžiūra. Tokiu atveju Kristologai yra tobuli žmonės, gyvenantys tobula pasaulėžiūra. Kristaus logistinis pamatas gyvenime yra paremtas gėriu, grožiu, meile ir santarve. Žmogus būdamas Kristologu atitinka Jėzaus filosofinį pagrindą ir yra Dievo kristalų logas. Manau, kad žemėje mūsų planetoje Kristologų yra labai mažai, nes daugumos žmonių pasaulėžiūros yra netobulos, paremtos žmoniškuoju ego ir savanaudiškumu. Kristologai gyvena nieko bendro asmeniškai neturėdami su religijomis, nes jiems religija yra kaip tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo. Kristaus logams patiems yra nereikalingas tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo, nes jie patys tiesiogiai toleruoja Dievą gyvendami šventą gyvenimą, be jokių nuodėmių ir nusižengimų moralei. Jiems bažnyčia yra žmogaus gyvenimo mokykla, mokinanti žmogų į gėrį, meilę ir santarvę. Manau, kad bažnyčia vaidina didžiulį vaidmenį žmogaus vystymuisi ir jo tobulėjimui. Bažnyčia yra laikoma Kristaus kūnu, nes ji remiasi į tobulumo siekį žmoguje ir visoje visuomenėje. Patiems kristologams kaip asmenybėms yra nereikalinga ši gyvenimo mokykla, nes jie yra patys gėrio, meilės, santarvės ir sielovados mokytojai, pasiekę labai didžiules aukštumas šiose srityse.

Kristaus logistinis pamatas yra labai svarbus žmogui nuo vaikystės, nuo mažumės. Tėvams reikalinga ir būtina vaiką supažindinti su Kristaus logistine pasaulėžiūra. Iš Kristaus logistinio pamato vystosi žmogaus gabumai į gerą, gražų ir tobulą gyvenimą.

Kristologas yra žmogus labai stipriai mylintis vaiką, žmogų ir jį supantį visą pasaulį. Jo meilė pasauliui yra tobula be kūniškų sampratų, tai yra jis myli nekūniška pasaulėžiūra, o iš Dievo vibracijų. Iš Dievo vibracijų mylėti pasaulį yra Dieviškas rojus, Dieviškas malonumas. Visuomenės eilinis žmogus nemoka ir nesugeba tokia meile mylėti kaip myli Kristaus pasaulėžiūros žmogus. Nekūniška meilė yra tobula, paremta tobula pasaulėžiūra. Sakyčiau, kad Dieviškojo pobūdžio meilė turi panašumą į motinos meilę savam vaikui, ar vaiko meilę savai motinai. Tačiau Dieviškojo pobūdžio meilė dar stipresnė yra ir malonesnė už vaiko ir motinos tarpusavio meilės ryšį, nes ji paremta labai aukštu suvokimu ir sąmoningumu. Taip yra todėl, kad Dievas yra be materinis, neturintis materijos. Iš be materinės sampratos ir išsivysto neapsakomai stiprus sąmoningumo ir suvokimo jausmas žemiškajame gyvenime ir jo meilei.

Pabrėžiu tai, kad mūsų žemiškajame gyvenime pasikliauti vien Dievu, jo egzistencija negalima, reikalinga žmogui pačiam gyventi aukštu suvokimu ir sąmoningumu, nes Dievas tegali tik įtakoti gyvenimą, tačiau žmogaus gyvenimo situacijų jis nerėdo. Jei žmogui susikuria gyvenimiški sunkumai, tai nebūna Dievo nulemta, o tik būna vien likimas. Likimo žmoniškojo Dievas nekontroliuoja, Jis tik dvasiškai gali paveikti žmogų, tai yra jam daryti dvasinį poveikį. Gyvenime būna, kad labai geri dvasingi žmonės būna sugniuždyti likimo ir iš Dievo tegali pasisemti tik dvasinės energetikos, dvasinės palaimos, nes paties likimo Dievas nepakeičia. Žmogaus likimas priklauso nuo jį supančios aplinkos, tai yra kitų pašalinių žmonių. Šiuo atveju žmogui labai svarbu yra, turėti gerus santykius su aplinka, jo aplinkos pasauliu. Labai religingi žmonės mano, kad Dievas viską rėdo, tačiau tai yra netiesa. Viską kuria pats žmogus, turėdamas laisvą valią, jis yra pats savo gyvenimo kalvis. Žmogus gyvendamas su Dievu susikuria tobulybę – tobulą gyvenimą, jei aplinka tą padaryti leidžia. Gyvenant žmogui su Dievu gyvenimą, Dievas labai stipriai įtakoja to žmogaus gyvenimą per dvasinę energetiką, tai yra Dievas daro labai didžiulį poveikį žmogui ir žmogus paveiktas Dievo poveikio priima gyvenime labai teisingus sprendimus. Šiuo atveju galima teigti, kad Dievas truputį kontroliuoja žmogaus likimą, jei žmogus gyvena labai artimai susietas su Dievu. Kristologai yra labai artimai susieti su Dievu ir bendraudami su pašaliniais žmonėmis mato kaip Dievas veikia pašalinius žmones, kaip Jis juos įtakoja į teigiamą gyvenimiškąją kryptį. Tačiau mūsų visuomenėje žmonės yra nuodėmingi ir ne visada pasiduoda Dievo įtakai. Visuomenėje kurioje aš gyvenu, Kristaus logistika nėra populiari, nes joje vyrauja kapitalistinės santvarkos pasaulėžiūros. Šios pasaulėžiūros paremtos materializmo gerove, tai yra pinigų siekiu ir kitų kūniškų malonumų siekiu, todėl Kristaus logistika nesusiderina su tokia pasaulėžiūra. Tokioje pasaulėžiūroje yra labai svarbu žmonėms turėti dvasinį kapitalą, jo tobulas sampratas. Užsienio autorės Danah Zohar yra išleista knyga pavadinimu „ Dvasinis kapitalas“. Ši knyga apžvelgia tris kapitalo rūšis ( materialųjį , socialinį ir dvasinį ) ir tris išminties rūšis ( racionaliąją, emocinę ir dvasinę ). Jokia kapitalo rūšis neturi prasmės be dvasinio kapitalo pamato. Tokioje padėtyje ir Kristaus logistika susiderina su kapitalistinėmis pasaulėžiūromis.

Dvasinis kapitalas reiškia gerovę būtiną žmonių sieloms, gerovę, kuri praturtina reikšmingesnius žmogaus gyvenimo aspektus. Tai turtai, kurių įgyjama ieškant prasmės, didžiausių vertybių. Dvasinis kapitalas apima bendrų prasmių, vertybių ir svarbiausių tikslų sampratą. Jis kuriamas pasitelkus dvasinę išmintį, suvokimą kas mes esame. Dvasinį intelektą pabrėšiu kaip išmintį, kurios padedami mes atrandame giliausią prasmę, vertybes, tikslus ir motyvacijas. Tai būdas, kaip mes tą išmintį pasitelkiame mąstydami, priimdami sprendimus ar rinkdamiesi. Sprendimai apima ir tai, kaip mes kuriame ir kaip paskirstome savo materialiąją gerovę. Žmonės, organizacijos ir kultūros, turinčios dvasinio kapitalo yra tvaresnės, nes gali plėtoti savybes, apimančias platesnę vertybėmis paremtą viziją. Visa tai yra Kristaus logistinis pamatas, paremtas tobula pasaulėžiūra į gyvenimą. Kristaus logistinis pamatas, kiekvienai politinei sistemai turi išsamius paaiškinimus, išsamią egzistencinę teoriją.

Žvelgiant tolerantišku ir maloniu žvilgsniu į krikščionybės religiją, joje yra pastebimas aukštas dvasinis išsivystymas, aukštos sampratos. Krikščionybė labai giliai ir protingai toleruoja Dievo egzistenciją, pomirtines sampratas. Mane labai nustebino religija padarytu negimusiam vaikui kapu, kurį pastebėjau Panevėžio miesto bažnyčios teritorijoje. Tai įrodo krikščionybės gilų ir protingą samprotavimą. Šioje religijoje yra per metus dvi didelės šventės, tai būtų Kūčios – kalėdos ir Velykos. Per Kūčias yra švenčiama Jėzaus gimimas, o per Velykas Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Tai krikščionybės religijoje yra labai svarbios šventės. Mano nuomone krikščionybė tinkamai tarnauja Dievui, tinkamai atlieka apeigas per kurias išgrynina žmonių sielų gelmes nuo įvairių nuodėmių ir nusižengimų moralumui.

Kristologija, tai mokslas kuris yra matomas žmogaus vidiniame tyrume, jo sielos švarume. Jis aprėpia visą egzistencinę sistemą. Kristaus logistika suvienija žmoniją, išvalo iš žmogaus negatyvinę energetiką. Bažnyčios ir Kristologų pareiga yra tobulinti bet kokią žmoniškąją egzistencinę struktūrinę sistemą, įdiegti žmonijai dvasinio kapitalo sampratas, paįvairinti žmonių gyvenimą aukščiausiomis materializacijos sampratomis. Bažnyčia tai daryti turi visas galimybes, nes ji gali apimti žmonių daugumą. Kristologai tai daro šviesdami žmones pavieniui per spaudą ir internetinius tinklus. Kristologų įnašas į žmonijos tobulinimą yra labai brandus ir labai kokybiškas, nes Kristologas yra pasiekęs Jėzaus filosofinį pagrindą, galintis būti Dievo kristalų logu, kuriuo jis ir yra. Paties Dievo kristalų logistika yra labai sudėtinga, pralenkianti žmonijos sąmoningą loginį protą, kurioje atsispindi tobula meilė, tobulas gėris, tobula pasaulėžiūra į gyvenimą.

Mūsų visuomenėje, kurioje aš gyvenu, yra labai svarbu įdiegti Kristaus logistines pasaulėžiūras švietimo srityse. Šiose srityse yra būtinas Kristaus logistinis pamatas. Švietimas labai įtakoja visuomenę ir jos sampratas, tokiu atveju, siekime tobulumo informaciniuose tinkluose. Švieskime tobulai žmogų nuo jo mokyklos pamato. Mokyklos gyvenimiškas pamatas suformuoja vaikui visą gyvenimiškąją pasaulėžiūrą. Todėl būtina vaiką supažindinti su dvasine struktūra nuo mažumės. Kiek man yra žinoma, tai mokyklose yra dvasinis švietimas, tačiau įdomu kiek jis yra veiksnus, kiek jis įtakoja vaiką. Be mokyklos, vaiko vystymuisi pagrindą sudaro jo tėvų kompetencija, kiek tėvai yra kompetentingi gyvenimiškose sampratose, gyvenimiškose pasaulėžiūrose.

Taipogi, Kristaus logistinis pamatas yra labai svarbus Šalies kaip valstybės, kaip savarankiškos valstybės struktūrose, jos valdyme. Jos valdymo mechanizmas tūri būti paremtas tobulu moralumu ir teisingumu. Žmonės valdantys valstybę turėtų būti labai gerai išsilavinę, moralūs – protingi, turintys labai gerus supratimus apie dvasinį kapitalą ir jo turėti, bei jo siekti.

Tik iš Kristaus logistinio pamato žmogus tampa geru parapsichologu, ekstrasensu, mediumu ir aiškiaregiu. Indigo žmogumi yra gimstama, tačiau be kristologijos mokslo indigo žmogus neegzistuoja indigo žmogumi. Indigo žmonės yra rojaus vaikai, o Kristologai, ne visada būna rojaus žmonėmis, nes jiems kartais prisireikia pabūti Kristaus būvyje, tai yra pernešti įvairiausius gyvenimiškus sunkumus ir skausmą. Mano nuomone, Kristaus logistinės sampratos labai gerai susiderina su indigo žmogaus sampratomis. Žmogui būnant viename, tai yra indigo ir Kristologu, žmogus patiria neregėtą ir nesuvokiamą loginiu protu rojų. Tačiau be gyvenimiškų sunkumų rojus nesusikuria, reikalinga žmogui kažkiek nešti savo gyvenimo kryžių, tai yra pabūti Kristaus pozicijose. Kristologai savo gyvenimo kryžių neša ne dėl savęs, o dėl kitų žmonių nuodėmių. Tokiu atveju, Kristaus pasaulėžiūros žmonėms yra labai svarbu ištobulinti žmoniją. Jie tapdami indigo genijais tai daro idealiai ir tobulai. Tačiau žmogui gimus ne indigo žmogumi, Kristaus pasaulėžiūros žmogus netampa indigu, nes jo karminė raida yra netobula. Indigo dvasiniai genijai turi tobulus ir idealius karminius mazgus. Išvadoje, mūsų planetai žemei labai didelę teigiamą įtaką daro tiek indigo žmonės, tiek Kristologai.

Pažvelgus iš žmoniškojo psichologinio aspekto kristologijos mokslo akimis, tai kiekvienas iš mūsų sielos gilumoje jaučia, jog gimė dėl kažko labai svarbaus. Tik, deja, ne visiems pavyksta nugyventi gyvenimą taip, kad suvoktume ir įvykdytume šiame gyvenime tikrąją savo paskirtį. Esame Dieviškos, tačiau netobulos būtybės, gyvenančios dviejuose pasauliuose – materialiame ir dvasiniame. Mums lemta nuolatos per laiką judėti pirmyn bei atgal tarp šių dviejų erdvių ir tuo metu tobulėti bei įgyti vis naujų žinių. Suvokimas, kad priklausome kitai erdvei, dovanoja mums ramybę ir vidinę harmoniją ne tik kaip prieglaudą nuo žemiškų bėdų, bet ir kaip priemonę susitapatinti su visatos protu, tai yra Dievu.


Pagarbiai : Kristologas vidmantas


DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !